fbpx

Denis Dinga (Piano Boost) - obchodné podmienky

Posledná aktualizácia obchodných podmienok: 25.3.2023 

1. Úvodné ustanovania

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetových vzdelávacích kurzov: „Efektívny klavír 1“ a „Efektívny klavír 2“ a „Mini kurz improvizácie“ /ďalej len predmet kúpy/, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https://www.pianoboost.sk/.

 

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

 

Denis Dinga

Fraňa Mráza 284/7, 010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 54836930

DIČ: 1121957738

Telefón: 00421 910 365 132, 00420 735 057 572

 

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

2. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://www.pianoboost.sk/Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami na https://www.pianoboost.sk ©PianoBoost na webovej stránke: https://www.pianoboost.sk/obchodne-podmienky a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

 

Objednanie produktov/služieb

Minimálna výška objednávky nie je určená. Kupujúci objednáva produkt/službu u predávajúceho internetovou objednávkou. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba produkt a služba uvedené v objednávke. Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim.

 

V prípade, že medzi tým, kedy bol tovar objednaný a zaplatený, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá produkty alebo služby v perfektnom stave a v súlade s ich detailným popisom na reklamných stránkach.

 

Potvrdenie objednávky tovaru

Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci e-mailom taktiež informuje kupujúceho o dodaní produktu alebo služby. V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim.

  

Sprístupnenie produktu alebo služby

Po úspešnom prevedení a potvrdení platby je Kupujúcemu sprístupnený zakúpený online produkt alebo služba. O malý moment po obdržaní platby prídu Kupujúcemu prístupové údaje k zapletenému produktu/službe a ďalšie informácie na zadaný email v objednávke. Keby údaje neprišli do niekoľko hodín, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho a Predávajúci to napraví.

 

 

Všetky materiály sú určené výhradne na interné, osobné a nekomerčné účely kupujúceho. Žiadne elektronické ani vytlačené materiály z mojej webovej stránky nesmú byť použité za účelom šírenia kupujúcim s ďalšími osobami alebo tretími stranami za žiadnych okolností. Videá si nemôže kupujúci sťahovať ani nahrávať. PDF materiály si sťahovať môže, pri odstúpení od kúpnej zmluvy je však povinný všetky online materiály alebo ich kópie vymazať, či skartovať všetky vytlačené dokumenty a ich kópie tak, aby už neboli nikým použiteľné. 

 

Členstvo v kurzoch Piano Boost je neprenosné na iné osoby a šírenie vlastných prihlasovacích údajov kupujúceho s ďalšími osobami je prísne zakázané. 

Obsah mojich kurzov sa nesmie používať:

– Na založenie konkurečných webových stránok.

– Na tvorbu vlastných materiálov a pomôcok.

– Za účelom redistribúcie v akejkoľvek podobe.

– V rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

Postup pri reklamácii

V prípade, že kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne prevedenej platbe za produkt alebo službu a produkt alebo služba neboli sprístupnené alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese denisdinga@pianoboost.sk. Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne. Ak kupujúci zistí, že online kurzy „Mini kurz improvizácie“ a „Efektívny klavír 1“ a „Efektívny klavír 2“ nie sú pre neho a bude ich chcieť reklamovať, môže tak urobiť do 14 dní od zaplatenia objednávky a bude mu vrátená jeho platba na príslušný účet. Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku a bude o jej vybavení kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

3. Kúpna cena, daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky a na webovej https://www.pianoboost.sk/objednavka-kurzu-efektivny-klavir alebo https://www.pianoboost.sk/objednavka-kurzu-pokrocily-klavir je uvedená konečná cena. Predávajúci nie je  plátca DPH, uvedená cena je konečná.

 

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení kurzu.

4. Spôsob a forma platby

Možnosti platieb:

1.   Bankovým prevodom na účty fyzickej osoby podnikateľa Denis Dingu vedené v EUR.

2.   ePlatba – platobné tlačítka: VÚB banka SK, Slovenská sporiteľňa SK, Tatrabanka SK, ostatné banky SK.

3. VISA, MasterCard – kreditnou alebo debetnou kartou (GooglePay, ApplePay).

Poskytovateľ platobnej brány:

GOPAY S.R.O.

Planá 67, 370 01 Planá, Česká republikaIČ: 26046768

Email: gopay@gopay.cz, Tel:  +420 387 685 123

Web: https://www.gopay.com/cs/

Korespondenčná adresa a kancelárie:
Pražská třída 1247/24 
370 04 České Budějovice

 

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára. Prostredníctvom platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto faktúra bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.

 

Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené hneď spolu s online kurzom alebo v jeho priebehu, podľa toho, o aký bonus sa jedná.

 

5. Záruka

a/ Za internetové kurzy projektu „Piano Boost“  fyzická osoba podnikateľ  Denis Dinga ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. 

 

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: denisdinga@pianoboost.sk s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene internetového kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Kupujúci sa zaväzuje, že pri odstúpení od kúpnej zmluvy vymaže celý obsah vo forme videí, nahrávok a PDF materiálov, ktorý vďaka kurzom nadobudol. 

 

c/ Internetové kurzy projektu „Piano Boost“ sú realizované s cieľom skutočne pomôcť všetkým, ktorí si ich zakúpia.

6. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsahu webu – Webové stránky a obchodné podmienky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Môže sa stať, že webové stránky budú z času na čas dočasne nedostupné z dôvodu údržby. Nie som zodpovedný za žiadne technické problémy vzniknuté zo strany poskytovateľov služieb (tretích strán), ktoré k organizácii mojich online kurzov používam.

Práva kupujúceho vyplývajúce z týchto obchodných podmienok bez upozornenia plne zanikajú akýmkoľvek porušením týchto obchodných podmienok.

Využívanie mojich stránok alebo služieb a členstvo v Piano Boost neoprávňuje kupujúceho k používaniu materiálov spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito obchodným podmienkach. Obsah v členskej sekcii na mojich webových stránkach podlieha autorským právam, preto je jeho redistribúcia a publikovanie bez súhlasu autora prísne zakázané. Účasť v mojich kurzoch nedáva kupujúcemu žiadne vlastnícke práva na ich obsah.

Vyhradzujem si všetky práva na preverenie porušenia týchto obchodných podmienok, vrátane nahlásenia akejkoľvek aktivity v rozpore so zákonom príslušným orgánom.

7. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho – Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

 

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://www.pianoboost.sk/ochrana-osobnych-udajov.

8. Záverečné ustanovania

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.3.2023. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://www.pianoboost.sk/, poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://www.pianoboost.sk/ a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky v PDF